Klinik Hakkında
29 Mart 2022             Hastanemiz 
ACİL SERVİSİ I. Seviye Acil Servistir. 24 Saat Hizmet Sunar.Acil servisimiz 1. seviye acil servis olarak hizmet vermektedir. Servisimiz hastanenimizin -1’ inci  katında yer almaktadır ve 1 adet Acil hasta giriş 1 adet Ayaktan hasta girişi bulunmaktadır.Servisimizde;güvenlik odası,acil servis sorumlu odası, nöbetçi hasta karşılama deski,nöbetçi memur deski ve nöbeçi memur dinlenme odası, normal wc(bay,bayan) .Acil müdahele odası (pansuma,enjeksiyon,aşı odası) YEŞİL ALAN, Dahili muayene odası SARI ALAN, Monitörlü gözlem odası, resütasyon Odası KIRMIZI ALAN' dır. Acil servis röntgen odası, Acil servis Çocuk müşahede odası (2 yatak), bay bayan yetişkin müşahede odası (5 er yataklı), İbadethane, alçı odası, Engelli Wc,  Doktor dinlenme odası, Sağlık memuru dinlenme odası, Hemşire dinlenme odası, İlac ve Sarf malzeme deposu, Temiz çamaşır deposu, Temizlik personeli dinlenme odası,

Acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla uygun yerlere, beyaz zemin üzerine ters "C" harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle "ACİL" ibaresinin yer aldığı ışıklı yönlendirme tabelası vardır. Toplam 5 pratisyen hekim, 6 ATT, 4 hemşire ve 6 sağlık memuru ile hizmet vermektedir.


Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Teliğ'i gereğince Hastanemizde Triyaj Uygulaması Zorunlu Değildir.

Acil müşahede odalarının kontrolü:Müşahede odalarındaki yataklar sık aralıklarla kontrol edilir, her gün düzenli değiştirilmesi sağlanır. Hasta bulunan yataklardan kirli olan varsa hemen değiştirilmesi için temizlik personeli uyarılır. Hasta olmayan yataklar kontrol edilerek hazır durumda olmaları sağlanır. Yatak çarşafları her hasta çıkışından sonra değiştirilir. Mahremiyet için hazırlanan perde / paravanlar kontrol edilerek hazır bulundurulurlar. 

Hasta Kabul ve Kayıt İşlemleri: Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.Acil Servis’e müracaat eden hastalar Acil Servis Personeli tarafından karşılanır. İhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli arabayla, yürüyebilenler ise yürüyerek Acil Servis’ e alınır.Hasta tanı ve tedavisi Doktor tarafından “Bilgisayar ortamına” kayıt edilir.Acil Servis’e başvuran hastanın tıbbi müdahalesi başlatılır, kayıt işlemleri muayeneye giren hastaların yakınları varsa, vezne veya hasta kabul işlemleri bu yakınları tarafından yürütülür. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu işlem servis sekreteri tarafından bilgisayara giriş kaydı yaptırılarak protokol defterine işlenir.Acil müdahale gerektiren hasta kayıtları, varsa yakını, yoksa acil personeli tarafından yapılır. Durumu acil olmayan, ayaktan normal vakalar kaydını kendisi yaptırır veya yakını tarafından yaptırılır.Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtları Sosyal Güvencesi Olmayan hastaların Tedavisine Yönelik Talimat doğrultusunda yapılır.Adli olarak gelen kişinin kaydı Resmi yazıyla hastaneye gelen adli vakaların kayıt işlemleri yanındaki polis veya jandarma tarafından yapılır. Ambulans veya kendi imkânlarıyla ulaşan hastaların adli kaydı doktor kararıyla hastane güvenlik personeli tarafından yapılır. Hastane güvenlik personeli olay yerine göre polis veya jandarmaya bilgi verir. Hastaneye girişi yapılan hastanın adli deftere kaydı yapılır.Hasta daha önce hastanemize başvurmuş ise T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir. Genel sağlık sigortası ve yeşil kart mensuplarından internet üzerinden provizyon istenir. Provizyon alınabiliyorsa kayıt yapılır. Provizyon alınamıyorsa durumun açıklığa kavuşması için kişi kurumuna yönlendirilir Hasta yurt dışı yabancı şubede çalışan sigortalı ise SSK il müdürlüğünden verilen sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim edilir.Ücretli muayene talebinde bulunanları ise vezneye yönlendirilir. Eğer tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaşılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması istenir.Trafik kazası sonucu başvuran hastaların kurum kayıtları sosyal güvencesi olsun olmasın SGK, na yapılır.Adli vaka ise, hastane güvenlik personeli çağırılır. Doktorun yazmış olduğu tutanağın üst nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshaları sağlık kuruluşunda adli evrak dosyasına koyulur. 

Hasta Müşahade Süreci:Acil Serviste muayene edilen hasta eğer müşahede altına alınacaksa görevli acil hekimi tarafından hasta adına hasta müşahede orderi düzenlenir(imzalanır,kaşelenir) ve yardımcı sağlık personeline verilir. Yardımcı sağlık personeli hastayı erkekse erkek müşahedeye bayansa bayan müşahedeye alır ve damar yolunu açıp istenen tetkikler için gerekli kanları alır. Kan tüpleri pnomotik sistem ile labaratuvara gönderilir.

Görevli yardımcı sağlık personeli tarafından hastanın barkodu müşahade orderine yapıştırılır ve hekim tarafından hazırlanan orderi hastaya uygular,tedavisini uygulayan bölümü imzalar ve kaşeler. Müşahede formu hasta yatağı başına konur. Eğer hastaya konsültasyon hekimi gelirse bu formun arka tarafındaki konsültasyon hekim yerini imzalar ve kaşeler. Daha sonra da hastanın durumuna göre hastanın tedavisini yapan yardımcı sağlık personeli tarafında yatağının başına tamamlayıcı figürü yapıştırılır. Uygun olan hasta kimlik tanımlayıcısı takılır.

Konsültan hekim çağırılması:

Konsültasyon işlemlerinde hastayı muayene eden hekim ( acil hekimi) konsültan hekime ulaşarak veya nöbetci uzman hekime hastayla ilgili gerekli bilgileri vererek konsültasyon işlemini başlatır. Konsültasyon hekimi mümkün olan en kısa sürede gelir ve konsültasyonu tamamladıktan sonra hem hasta müşahede formunu arkasındaki konsültasyon hekim yerini imzalar ve kaşeler hem de acil serviste bulunan acil konsültasyon defterini doldurur. Acil servis sekreteri tarafından konsül tan hekimin çağrı saati ve acil servise geliş saati not düşülür. Daha sonrada konsültan hekim otomasyon üzerinden de kendi polikliniğine girerek notunu düşer. Eğer konsültan hekim mesai dışında konsültasyon için gelmişse otomasyon dan hasta adına içapçı konsültasyon girilir.

Eğer Konsültasyon yapılacak hekime ulaşılamamışsa acil hekimi durumu nöbetçi sorumlu uzman hekime bildirir. Nöbetçi uzman hekim uygun bir uzman hekimi çağırarak konsültasyonu tamamlatır.

 Ancak konsültan hekime ulaşılamadı veya ulaşılıp ta gelmedi ise acil servis hekimi tarafından nöbetçi uzman hekime bilgi verilir.Nöbetçi uzman hekim tarafından durum değerlendirmesi yapılır ve konsültasyon sonuçlanması sağlanır.Bu durum nöbetçi uzman hekim defterine kayıt edilerek nöbet bitiminde başhekimliğe bildirilir.

Sevk İşlemleri:

Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür. Muayenesi yapılan hastalardan Uzman Dr. değerlendirmesi gereken hastalar için acil hekimi Nöbetci uzman hekime bilgi vererek ilgili branş uzmanı çağırılarak konsülte ettirilir. Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi için 112 KKM’ye bilgi verilir.112 KKM’ ye hastanın durumunu bildiren epikriz formu fakslanır.Hastanın nakil olacağı kurumdaki hekimle 112 aracığıyla görüşülerek hasta hakkındaki bilgilendirmeler yapılır.Hasta yer ayarlaması hekim tarafından yapılmış olsa dahi 112 KKM’ne haber verilerek sevkin yapılacağı merkez teyit edilir.112 KKM hastanın gideceği merkezi(hastane,servis)bildirdikten sonra hasta sevki gerçekleştirilir.Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar hastanemizin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin hastayı kabul edip tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.

Hasta; sevk formu, hasta epikrizi,yapılan tetkiklerin çıktısı ve ambulans sevk formu doldurularak 2(iki) yardımcı sağlık personeli eşliğinde(hastanın durumuna göre enaz 1 sağlık çalışanı hasta yanında ambulansın arka tarafında bulundurulur.) hasta nakil ambulansı veya 112 ambulansı ile hasta sevki gerçekleştirilir.Yatan hasta sevklerinde 1 servis çalışanı(ebe,hemşire,sağlık memuru,anestezi tek.)ve 1 acil servis çalışanı(ebe,hemşire,sağlık memuru,anestezi tek.,att,paramedik) eşliğinde gerekli olan sevk formu, hasta epikrizi,yapılan tetkiklerin çıktısı ve ambulans sevk formu doldurularak sevk gerçekleştirilir.

 Hastaya bağlı bulunan il haricinde yer bulunması halinde yine yukarda zikredilen sevk evraklarının ( hasta sevk formu epikriz Formu , Ambulans sevk formu ve hasta adli ise adli rapor fotokopisi ) yanında İller Arası Sevk Ve Nakil Formu ile birlikte iki yardımcı sağlık personeli ile gerçekleştirilir.Ambulansa hasta refakatçisi alınmaz. Eğer hasta bebekse refakatçi onam formu doldurulur anneye imzalatılarak ambulansa alınır.

Görüntüleme Ve Laboratuvar Hizmetlerine Yönelik Sürec:

Acil servisten istenilen kan tetkikleri için hasta müşahedeye alınıp gerekli kanlar alınır.Alınan kanlar uygun tüplere konularak numune taşıma çantası ile görevli personel tarafından hızlı bir şekilde laboratuvara gönderilir. Hastanın durumu acil ise acil hekimi laboratuarı arayarak hastanın tetkiklerinin hızlı çalışılmasını talep eder.Sonuçlar çıkınca sistem üzerinden acil bilgisayarında görülür. İstenildiği zamanda sonuçların çıktısı alınabilir. Eğer hastadan film veya USG istendi ise hasta tekerlekli sandalye veya sedyeyle görevli personel tarafından Radyoloji ve USG’ye götürülür filmleri çekildikten sonra hasta tekrar getirilerek yatağına yatırılır.Sonuçları da yine personel tarafından acil servise getirilir veya sistem üzerinden görülebilir. Nöbet esnasında çıkabilecek her türlü sorun ve olaylar nöbet defterlerine yazılarak takip eden ilk mesai saatinde hastane idaresine sunulur.

Hastaların Yatışı:

Acil serviste gözlem altına alınan hastalar en fazla 2 veya 3 saat tutulur. Buna rağmen ilgili branş konsül tan hekim tarafından yataklı servise yatırılabilir. Eğer konsül tan hekim hastanın yatışına karar verdi ise gerekli konsültasyon evrakları doldurulduktan sonra hasta yatış tabelasına da kendi orderini yazar daha sonra hasta yakını veya yoksa görevli personel tarafından ilgili branş doktoru adına yatışı gerçekleştirilir ve yatış dosyası çıkarılır.Servisin sorumlusuna veya nöbetci sağlık personeline acil birim sağlık personeli eşliğinde evrakları ile birlikte hasta teslim edilir. Yatış işlemleri bu şekilde gerçekleştirilir. (Acil’den servislere)

Konsültasyon sonucu yatışına karar verilen hasta, klinikte boş yatak bulunmaması hâlinde nöbetçi uzman hekim bilgisi dahilinde boş yatak bulunan uygun kliniklerden birisine yatırılarak hastanın takibi, bakım ve tedavisi ilgili klinik tarafından yapılır.

Adli Hizmetler:

 Muayene sonrasında adli olduğu anlaşılan hatalar için adli rapor formu düzenlenir. Daha sonra da hasta ilçe sınırları içerisinden geliyorsa polise, ilçe sınırları dışından geliyorsa jandarmaya haber verilir. Eğer adli vakaya konsültan hekim çağrıldı ise konsültan hekim tarafından adli konsültasyon defteri doldurulur. Acil hekim tarafından geçici hekim raporu verilir kesin hekim raporu ise daha sonra konsülte edilen hekim tarafından verilir. Rapor tutulduktan sonra sarı zarfa konulup jandarma veya polise zimmet defteri doldurularak imza karşılığında verilir. Adli rapor formu 4 nüsha çıkarılır.1 nüshası polis veya jandarmaya, 1 nüshası istatistik şubeye, bir nüshası da savcılığa gönderilmek üzere personel şubeye ve bir nüshası da eğer hasta ambulansla sevk olursa sevk evraklarına iliştirilerek ilgili branşına gönderilir.