Hasta Hakları ve Sorumlulukları
18 Ağustos 2023HASTA HAKLARI

Çalışma Saatleri: Hafta içi mesai saatleri dahilinde 08:00-16:30 saatleri arasıdır.

Hasta İletişim Birimi, 2005 yılında, hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacı ile, kurulmuştur. Birimde, Hasta İletişim Birim Sorumlusu görev yapmaktadır.

HASTA İLETİŞİM BİRİMİNİN KURULUŞ AMACI

Hasta haklarına yönelik çalışmaların ve araştırmaların hızla arttığı günümüzde bu konuda her geçen gün değişik bakış açıları, yeni düşünceler ve yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliğinin uygulamasını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında" Sağlık Tesislerinde Hasta Uygulamalarına İlişkin Yönerge" uygulamaya başlanmıştır. Bu Yönerge doğrultusunda 2005 yılında faaliyetlerine başlamış olan Hasta İletişim Birimi, 2005 yılından beri resmi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Birimin amacı; Hastanede yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerine olanak tanımaktır.

ŞİKAYET ve MEMNUNİYET BİLDİRİM YOLLARI

Hasta ve hasta yakınları, tüm müracaat ve şikayetleri için Hasta İletişim Birimimizden alınacak formu Birim Sorumlusu yardımıyla doldurulup imzalanıp kendisine teslim edilerek, Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan Web Sitesi (https//hastahaklari.saglik.gov.tr) üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefon hattından yapabilirler. Hasta hakları ile ilgili müracaatlar hakkında, Hastanenin 0 (364) 310 10 10 numaralı telefonundan Dahili: 1602-2020 Hasta İletişim Birim Sorumlusu aranarak da bilgi edinilebilir.

HEDEFİMİZ

Hasta İletişim Birimi olarak hedefimiz, Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda hasta odaklı - katılımcı sağlık hizmeti sunarak hastalarımızın haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, mahremiyete uyulduğu hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tıbbı tedaviyi güler yüzlü, nazik, şefkatli ve kaliteli bir şekilde alabildiği sağlık hizmeti sunmaktır.  Hasta hakları uygulamaları ile hak ihlallerine uğrayan veya uğraması muhtemel olan tüm hastalar ve yakınları korunmuş, sağlık hizmetlerine ilişkin beklentileri en üst düzeyde karşılanmış olacaktır.

HASTA HAKLARI

1.Hizmetten Genel Olarak Faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk. dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2.Saygı Ve İtibar Görme Hakkı:

Hastanın her zaman bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir.

3.Mahremiyet Hakkı:

Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

4.Bilgi İsteme Hakkı:

Hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceği, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

5.Ötenazi Yasağı:

Ülkemizde ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez.

6.Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme:

Hasta tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden yaralanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.

7.Personeli Tanıma Seçme Ve Değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme değiştirmeye hakkı vardır.

8.Kayıtları İnceleme Hakkı:

Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

9.Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliye Tabi Tutulmama:

Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulmaz.

10.Bilgilerin Gizli Tutulması:

Sağlık hizmetinin verilmesi sebebi ile edinilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

11.Hastanın Rızası Ve İzin:

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

12.Tıbbi Araştırmalarda Rıza:

Hiç kimse; Bakanlığının izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.

13.Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirmeleri için gereken tedbirler alınır.

14.Ziyaret Hakkı:

Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.

15.Refakatçi Bulundurma:

Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurması istenebilir.

16.Tedaviyi Reddetme Ve Durdurma Hakkı:

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme.

HASTA SORUMLULUKLARI

1.Bilgi Verme:

Hasta şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir. Hasta yetkili doktora tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişikleri bildirmelidir.

2.Önerilere Uyma:

Hasta, tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

3.Planlanan Tedaviyi Reddetme:

Hastanın tedaviyi reddetmesi veya doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

4.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

Hasta; tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecine sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

5.Saygı Gösterme:

Hasta diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.

Hasta sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

6.Uygunsuz Talep:

Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

7.Bulaşıcı Hastalık Hali:

Bulaşıcı hastalık şüphesi veya teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasını sakınca olmadığı belirtir, izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

8.Hasta Ziyaretçisi:

Hastalar ziyaretçilerini sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Ziyaretçi Hastane İdaresi tarafından belirlenen ziyaret sürelerine uymak zorundadır.

Hasta Hakları İhlallerinde;

Hasta Hakları Uygulamaları “Hasta Hakları Yönetmeliği ve 2014/32 Genelge” hükümleri gereğince yapılmaktadır."https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5"linkinden ulaşabilirsiniz.